Shen  神     Qi 氣     Jing 精 

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Jing_Qi_Shen