Wu Yun Liu Qi

https://en.wikipedia.org/wiki/Sexagenary_cycle